Energetický audit

ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit slouží pro odborné vyhodnocení efektivity využití energie v daném objektu a pro navržení opatření pro dosažení energetických úspor. Energetický audit se zpracovává zejména pro větší budovy a výrobní provozy, ale lze jej použít také pro vyhodnocení energetiky a ekonomiky investičního záměru, např. pro projekt malé elektrárny, kogenerační jednotky apod.

Energetický audit je definován zákonem č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a návaznou vyhláškou č. 213/2001 Sb. a její novelou č. 425/2004 Sb. Cílem energetického auditu je zhodnotit současný stav užití energií v budovách nebo jiných energetických systémech a identifikovat optimální způsob dosažení energetických úspor z hlediska technického, ekonomického a ekologického.

Zpracování energetického auditu je podle zákona č. 406/2000 Sb. povinné pro:

  1. fyzické a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje200 kW,
  2. organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací (tj. ministerstva, správní úřady, Ústavní soud, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd České republiky, budovy pro účely školství, zdravotnictví, občanské vybavenosti…) s celkovou roční spotřebou energie (tj. spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 1 500 GJ,
  3. právnické a fyzické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domů) s celkovou roční spotřebou energie(tj. potřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 35 000 GJ

U osob s celkovou roční spotřebou energie podle bodu 2. a 3. vzniká povinnost zajistit zpracování energetického auditu pro všechny budovy a areály samostatně zásobované energií od 700 GJ celkové roční spotřeby energie.

Z povinnosti zpracování energetického auditu jsou vyjmuty budovy, pro které bylo provedeno hodnocení energetické náročnosti
a vystaven Průkaz energetické náročnosti budovy.

Odeslat poptávku